medicinskåp med sidoljus https://sverigepiller.com/kop-orlistat/ wells fargo platser och öppettider

Hem

Kallelse till årsstämma 2017

Svenska grythundklubben kallar till ordinarie fullmäktigemöte för 2017.

Plats: Quality Airport Hotel, Arlanda 

Tid:  Söndagen den 19 mars, kl. 10:00

OBS Missa inte information till lokalklubbarna längre ner på sidan, efter dagordningen.


DAGORDNING

1. Justering av röstlängden

2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan och provdagar.

     B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

     C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av lokalklubb an-mälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före ordinarie fullmäktige. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.


INFORMATION TILL LOKALKLUBBARNA INFÖR STÄMMAN

Följande gäller:

a. Lokalklubb utser delegater jämte suppleanter vilka senast 3 veckor (26/2-17) före fullmäktige skall anmälas med namn och adress till styrelsen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

b. Lokalklubb har en röst per medlem, per 31 december året före fullmäktigemötet.

Delegat eller suppleant får representera endast en lokalklubb.

Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller som klubbens revisor eller revisorsuppleant.

Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte till därpå kommande fullmäktigemöte.

Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden skall anmälas till styrelsen.

c. Ansökan om eventuellt resebidrag skall vara SGK tillhanda senast tre veckor (26/2-17) före planerad stämma.

d. Förslag om tilldelning av förtjänsttecken skall vara SGK tillhanda senast tre veckor (26/2-17) före planerad stämma.

Ett antal delegater kommer att övernatta på hotellet på grund av resväg, och äta middag tillsammans på lördagskvällen. Kontakta susanne, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , om ni vill vara med, observera att denna kostnad står lokalklubben för.

Vid frågor kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

 

 

Grythundklubben byter till SKK:s medlemshantering

Från och med den 9 januari 2017 är det Svenska Kennelklubbens medlemsavdelning som ansvarar för vårt medlemsregister. 
 
 
Vi tillämpar nu löpande medlemsår, vilket innebär att alla som betalat under 2016 kommer att få sitt medlemskap ett år framåt från det datum senaste betalning gjordes.
 
Medlemmarna kommer automatiskt att bli tilldelad den lokalklubb som man geografiskt tillhör, men det går bra att kontakta styrelsen för att byta till annan lokalklubbstillhörighet om man så önskar.
 
För att få till gång till hemsidans medlems sidor och publikationer, kontaktar du medlemsansvarig på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 

Grythunden 2014-2015 utsänd

170105 Grythunden 2014-15

Medlemspublikationen Grythunden 2014-2015 har sänts ut via mail till ordinarie medlemmar som har uppgivit epostadress i medlemsregistret. Om ni inte har nåtts av tidningen meddela aktuell epostadress till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Nästa tidning Grythunden 2016 distribueras (manusstopp 15/4) under senvåren - se till att korrekt epostadress finns hos Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 

God Jul & Gott nytt år

 

 

 

 

 

 

 

 

 // Önskar styrelsen

SGK medlemshantering

Svenska grythundklubben har tecknat avtal med SKK att hantera betalningar och medlemsavgifter i samband med det kommer betalningsavier sändas ut till er. De första avierna kommer runt den 15 januari med förfallodatum 31/1 var observanta på brevet från grythundklubben C/o Svenska kennelklubben. Från och med 2016 gäller löpande medlemsår d.v.s. om man betalar 7/7 kommer nästa års räkning med förfallodatum juli 2017, det innebär att medlemskapet löper 12 månader från betaldatum 2016.