Föreningen

Svenska Grythundklubben grundades 1952. Föreningens mål är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom:

  • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena grythundar
  • att bevara och utveckla rasernas specifika grytegenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
  • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Stämma: Huvudstyrelsen väljs på SGKs årsmöte, stämma, som hålls i mars. Till stämman bjuds representanter från alla lokalklubbar in.

Styrelsen

Ordförande
Mikael Ivarsson
Mobil: 070-3413114
E-mail: ivarssonmikael.mi@gmail.com

Sekreterare
Jan Gustavsson
Mobil: 070-5453668

Kassör
Åke Eriksson
Mobil: 070-3826710
E-mail: akeragnar@hotmail.com

Ledamot
Niklas Viklund
Mobil: 070-2704023
E-mail: slutstycket@hotmail.com

Suppleant
Niklas Carlberg
Mobil: 070-7363910

Suppleant
Tomas Svensson
Mobil: 070-3242557