apotek jobb i charleston sc xenical invärtesmedicin hemvist program i florida

Hem

Ny medlemshantering i SGK

Styrelsen i Svenska grythundklubben har beslutat börja med SKKs medlemshantering, det är en fördel för alla medlemmar. en sak som är värd att nämna är från och med årets betalning är det löpande medlemskap 12 månader. Det innebär om du betalade 6 juni i år löper medlemsskapet till 5 juni nästa år. SKK kommer då fakturera dig på samma sätt som SKKs egna medlemshantering.

Har du inte betalt 2016 års medlemsavgift, passa på och gör det: Plusgiro 10 95 48-8, ange namn och personnummer samt lokalklubb.

För att det ska fungera bra vill vi att ni loggar in och uppdaterar eran profil på hemsidan i fältet personnummer (12 siffror ex 19700612xxxx) där x är era fyra sista siffrorna. Anledningen är att då adressuppdateras ni automatiskt via skatteverket, och migrationen går fortare.  

Träningssäsongen tycks vara i full gång runt om i landet, så även grytproven. Se provkalendern här>>

Vi närmar oss säsongstart för grytjakten - 1 Augusti - och därmed säsongen för jaktprov!

Jag påminner om jaktetiken, och att vi tänker oss för vilka bilder vi publicerar på sociala medier. En bild eller ett filmklipp ur sitt sammanhang kan missuppfattas. Viltet som fälls ska vi hantera med vördnad.

Trevlig sommar och skitjakt om en månad - knappt.

Jan Johansson Ordförande SGK

Grytdomarkollegiet avslutar jaktprovssäsongen 2015-16

Kollegiet avslutar 160415 sGrytdomarkollegiet för Svenska Grythundklubben, Svenska Terrierklubben och Svenska Taxklubben sammanträdde torsdagen den 19 april för att förhoppningsvis avsluta och stänga jaktprovssäsongen 1/8 2015 - 15/4 2016. Alla prov är nu hos SKK för stambokföring. Ett undantag - ett sent inkommet prov från taxklubben återstår, men annars ska alla prov vara inne. Saknar ni genomförda jaktprov i sammanställningen av fastställda prov eller ser felaktiga uppgifter - meddela Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .  

Vi har granskat 60 grytjaktprov, varav hela 42 sprängarprov och 18 förliggarprov.  Fördelningen mellan klubbarna är 43 prov genom Sv Grythundklubbens organisation, 16 genom Sv Terrierklubben och så ytterligare ett prov på väg in från Sv Taxklubben.

Under säsongen har fem hundar genomfört tre 1a-prissatta jaktprov och har det som krävs, på provsidan, för att få titeln Svensk jaktchampion gryt: 
borderterriern Härvsta Cross, parsonhanarna Beachrunner's Don Rillosson och Naltas Dixon, släthåriga foxterriertiken Lexie samt tyska jaktterriern Soträven's Chiva.  

De fastställda provberättelserna utgår från specialklubbarnas provsekreterare inom kort.   
 

Medlemsår 2016


bild227Det är hög tid att betala medlemsavgiften, som även detta år är oförändrad, 250 kr för ordinarie och 50 kr per familjemedlem. Betala in på klubbens PG och märk betalningen med namn och lokalklubb. Lägg gärna till epostadress (så ni får våra utskick) och personnummer (som vi behöver för planerad övergång till SKKs medlemssystem). Glöm inte att meddela eventuell adressändring eller gå in på dina sidor och ändra själv. Eventuella frågor kan e-postas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Inbetalningskort för utskrift >> 

Provkalender 2016

Årets provkalender har fastställts av SGK fullmäktigemöte. Inom kort kommer webbanmälan att öppnas för grytproven. Har ni frågor kontakta er lokalklubb alt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Provkalender 2016 

Kallelse till ordinarie fullmäktigemöte 2016 för Svenska Grythundklubben

Svenska grythundklubben kallar härmed till ordinarie fullmäktigemöte för 2016.

Plats: Quality Airport Hotel, Arlanda 

Tid: Fullmäktigemötet startar söndagen den 20 mars, kl. 10:00

(Ett antal delegater väljer att övernatta på hotellet på grund av resväg och kommer äta middag tillsammans. Kontakta Therese Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om ni hakar på!!)

DAGORDNING

2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan och provdagar.

     B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

     C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av lokalklubb an-mälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före ordinarie fullmäktige. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.


VIKTIG INFORMATION TILL LOKALKLUBBARNA I SAMBAND MED STÄMMAN

Härvid skall följande gälla:

a. Lokalklubb utser delegater jämte suppleanter vilka senast 3 veckor före fullmäktige skall anmälas med namn och adress till styrelsen ( Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ).

b. Lokalklubb har en röst per medlem, per 31 december året före fullmäktigemötet.

Delegat eller suppleant får representera endast en lokalklubb.

Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller som klubbens revisor eller revisorsuppleant.

Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte till därpå kommande fullmäktigemöte.

Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden skall anmälas till styrelsen.

c. Ansökan om eventuellt resebidrag skall vara SGK tillhanda senast tre veckor före planerad stämma.

d. Förslag om tilldelning av förtjänsttecken skall vara SGK tillhanda senast tre veckor före planerad stämma.

Vid frågor kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.